مطالب عاشقانه

مطالب عاشقانه

جملات خیلی زیبا

آدمك آخر دنياست ، بخند

آدمك مرگ همينجاست ، بخند

آن خدايي كه بزرگش خواندي

به خدا مثل تو تنهاست ، بخند

دست خطي كه تو را عاشق كرد

شو‌خي ِ كاغذي ِ ماست ، بخند

فكر كن درد تو ارزشمند است

فكر كن گريه چه زيباست ، بخند

صبح فردا به شبت نيست كه نيست

تازه انگار كه فرداست ، بخند

راستي آنچه به يادت داديم

پر زدن نيست كه درجاست ، بخند

آدمك نغمه ي آغاز نخوان

به خدا آخر دنياست ، بخند

 

 

WISH I WAS YOUR LOVER
كاش معشوق تو بودم
You know I got this feeling that I just can’t hide
مي دوني يك احساسي دارم كه نمي تونم پنهان كنم
I try to tell you how I feel
سعي مي كنم كه بهت بگم احساسم چيه
I try to tell you about I’m me
سعي مي كنم كه بهت بگم ولي من
Words don’t come easily
كلمات به آساني نمي آيند
When you get close I share them
وقتي تو نزديك مي شي او نا رو تقسيم مي كنم
I watch you when you smile
من تماشات مي كنم وقتي تو لبخند مي زني
I watch you when you cry
من تماشات مي كنم وقتي تو گريه مي كني
And I still don’t understand
و من هنوز نفهميدم
I can’t find the way to tell you
راهي رو براي گفتن پيدا نكردم
I wish I was your lover
اي كاش معشوق تو بودم
I wish that you were mine
اي كاش تو مال من بودي
Baby I got this feeling
عزيزم من اين احساس دارم
That I just can’t hide
كه نمي تونم پنهانش كنم
Don’t try to run away
سعي نكن فرار كني
There’s many thing I wanna say
خيلي چيزهاست كه بايد بهت بگم
No matter how it ends
فرقي نمي كنه چطوري تموم بشه
Just hold me when I tell you
فقط به من گوش كن وقتي كه بهت مي گم
I wish I was your lover
اي كاش معشوق تو بودم
I wish that you were mine
اي كاش تو مال من بودي
Baby I got this feeling
عزيزم من اين احساس دارم
That I just can’t hide
كه نمي تونم پنهانش كنم
Oh I need is a miracle
چيزي كه من مي خوام يك معجزه است
Oh baby all I need is you
عزيزم همه ي چيزي كه من مي خوام تويي
All I need is a love you give
همه ي چيزي كه مي خوام يك عشقي است كه تو به من بدي
Oh baby all I need is you
عزيزم همه ي چيزي كه مي خوام تويي
Baby you
عزيزم تو
I wish I was your lover
اي كاش معشوق تو بودم
I wish that you were mine
اي كاش تو مال من بودي
Baby I got this feeling
عزيزم من اين احساس دارم
That I just can’t hide
كه نمي تونم پنهان كنم
I wish I was your lover
اي كاش معشوق تو بودم
I wish that you were mine
اي كاش تو مال من بودي
Baby I got this feeling
عزيزم من اين احساس دارم
That I just can’t hide
كه نمي تونم پنهانش كنم
I wish I was your lover
اي كاش معشوق تو بودم
I wish that you were mine
اي كاش تو مال من بودي
Baby I got this feeling
عزيزم من اين احساس دارم
That I just can’t hide
كه نمي تونم پنهان كنم
Just wanna be your lover
فقط مي خوام كه معشوق تو باشم
Just wanna be the one
فقط مي خوام تنها (يكي ) باشم
Let me be the lover
بذار معشوقت باشم
Let me be the one
بذار تنها ( يكي ) باشم
Yeah Yeah .
آره آره

صد سال بعد از مرگ من . گر بشکافي قبر من . خواهي شنيد از قلب من . دو ستت دارم گل من.

*********

خداوندا اگر روزي بشر گردي... زحال ما خبر گردي... پشيمان ميشوي از قصه خلقت... از اين بودن، از اين بدعت... خداوندا تو ميداني که انسان بودن وماندن دراين دنيا چه دشوار است... چه زجري ميکشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آذر 1388ساعت 6:43 بعد از ظهر  توسط khatere   |